Amerykańskie wytyczne dotyczące powrotu dzieci do szkół

Amerykańska Akademia Pediatryczna – organizacja założona w 1930 r. przez grupę 35 pediatrów, a dziś licząca 62 tys. członków, opublikowała ostatnio wskazówki, jak zorganizować bezpieczny powrót dzieci do szkół, mimo niegasnącej pandemii. Misją AAP jest zapewnienie optymalnego zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego dzieciom i młodzieży, a powrót do szkoły z pewnością będzie temu służył. Chodzi tylko o to, by był możliwie najbezpieczniejszy.

Poniżej, w skrócie, tłumaczenie najistotniejszych założeń. Całość w oryginale dostępna pod adresami podanymi na końcu.

„Celem tych wskazówek jest wsparcie edukacji, zdrowia publicznego, lokalnych władz i pediatrów współpracujących ze szkołami w tworzeniu planów powrotu do szkoły. Szkoły mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju i dobrostanu dzieci i młodzieży oraz zapewniają naszym dzieciom i młodzieży naukę, umiejętności społeczne i emocjonalne, bezpieczeństwo, (…) zdrowie psychiczne, aktywność fizyczną, a także inne korzyści. Oprócz wspierania rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży szkoły odgrywają kluczową rolę w walce z nierównościami. (…)

Wszelkie zasady dotyczące powrotu do szkoły powinny uwzględniać następujące kluczowe zasady:

• Reguły szkolne muszą być elastyczne i reagować na nowe informacje, a administratorzy muszą być gotowi opracować nowe podejście, gdy określone zasady nie działają.

• Niezwykle ważne jest opracowanie strategii, które można poddać przeglądowi i zmieniać zależnie od stopnia przenoszenia wirusa w szkole i całej społeczności lokalnej, przy ścisłej współpracy z władzami państwowymi i / lub lokalnymi władzami zdrowia publicznego oraz z uwzględnieniem różnic między okręgami szkolnymi (dzielnice miejskie, podmiejskie i wiejskie).

• Zasady powinny być praktyczne, wykonalne i odpowiednie dla etapu rozwojowego dziecka i nastolatka.

• Należy wziąć pod uwagę szczególne potrzeby i różnorodność młodzieży, zwłaszcza w przypadku wrażliwych populacji, w tym osób wrażliwych medycznie, żyjących w ubóstwie, mających problemy rozwojowe lub mających szczególne potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej lub niepełnosprawności.

• Żadne dziecko lub nastolatek nie powinni być wykluczeni ze szkoły, chyba że jest to konieczne ze względu na lokalne przepisy sanitarne lub z uwagi na wyjątkowe potrzeby medyczne.

AAP zdecydowanie zaleca, aby wszelkie założenia polityki na nadchodzący rok szkolny miały na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży powrotu do szkół. Znaczenie bezpośredniego nauczania jest dobrze udokumentowane, a już istnieją dowody negatywnego wpływu na dzieci decyzji o zamknięciu szkół wiosną 2020 r. Długi czas poza szkołą i związany z tym brak wsparcia często skutkują izolacją społeczną, którą szkołom trudno jest zidentyfikować, poważnymi brakami w nauce, a także zagrażają wykorzystywaniem fizycznym lub seksualnym dzieci i młodzieży, używaniem zakazanych substancji, depresją i myślami samobójczymi. To z kolei naraża dzieci i młodzież na znaczne ryzyko zachorowania, a nawet zwiększa śmiertelność w tych grupach.

Decydenci muszą również wziąć pod uwagę dane dotyczące przebiegu COVID-19 u dzieci i młodzieży, w tym rolę, jaką młodzi ludzie mogą odgrywać w przenoszeniu infekcji. Infekcja SARS-CoV-2 wydaje się przebiegać inaczej u dzieci i młodzieży niż w przypadku innych powszechnych wirusów oddechowych, takich jak np. grypa, do których odnosi się większość obecnych wytycznych dotyczących zamykania szkół. (…)  Chociaż pozostaje wiele pytań, większość dowodów wskazuje, iż u dzieci i młodzieży rzadziej występują objawy choroby i rzadziej ciężka choroba wynika tylko z zakażenia SARS-CoV-2. Ponadto dzieci mogą być mniej podatne na zarażenie i rozprzestrzenienie się zakażenia. Zasady ograniczania rozprzestrzeniania się COVID-19 w szkołach muszą być zrównoważone ze znanymi negatywnymi skutkami dla dzieci, młodzieży, rodzin i społeczności, wynikającymi z zamknięcia dzieci w domach”.

Szczegółowe wytyczne znajdują się pod adresem: https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/

Adres PDF wytycznych:   https://downloads.aap.org/AAP/PDF/COVID-19%20School%20Re-entry%20Interim%20Guidance%20FINAL%20062520.pdf

Opr. Janusz Legutko