Informacja o stanie zdrowia pacjenta na odległość – wytyczne

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. Uprawnienie to może być, w określonych przepisami warunkach, realizowane także przez inne niż pacjent osoby uprawnione (np. przez przedstawiciela ustawowego). Czy pandemia zmienia coś w tym zakresie? Continue reading Informacja o stanie zdrowia pacjenta na odległość – wytyczne

Zgody – nowy obowiązek lekarzy dentystów

Znowelizowana ustawa „Prawo atomowe” wprowadza dla lekarzy dentystów prowadzących działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki – obowiązek uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Continue reading Zgody – nowy obowiązek lekarzy dentystów

Co oznacza stan klęski żywiołowej

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym pojawiają się głosy o możliwym wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, czyli jednego z typów – obok stanu wojennego i stanu wyjątkowego – stanów nadzwyczajnych, przewidzianych w art. 228. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Co to oznacza, jakie konsekwencje pociąga za sobą taka decyzja? Continue reading Co oznacza stan klęski żywiołowej

Nowe zasady izolacji i kwarantanny z powodu COVID-19

2 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zasad izolacji oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. Nowe regulacje zakładają m.in. skrócenie czasu kwarantanny do 10 z 14 dni oraz powiązanie zasad zwalniania z izolacji ze stanem klinicznym pacjenta. Na mocy rozporządzenia osoby skierowane do izolacji w warunkach domowych z rozpoznaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19 nie później niż w siódmej dobie … Continue reading Nowe zasady izolacji i kwarantanny z powodu COVID-19

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wybrane uregulowania

O przemocy w rodzinie w ostatnim czasie mówi się wyjątkowo dużo. Burzliwe dyskusje toczą się wokół międzynarodowej konwencji „antyprzemocowej”. Przypominamy więc kilka podstawowych regulacji przyjętych w polskim prawie, bowiem nierzadko to właśnie lekarze są tymi, którzy jako pierwsi dostrzegają dramat. Zgodnie z przepisami ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie „przemoc w rodzinie” to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub … Continue reading Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wybrane uregulowania

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – nie każdy zapis nią jest

Termin „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna” (EDM) określa szczególną kategorię dokumentacji medycznej, prowadzonej w formie zapisu elektronicznego, wyodrębnioną ze względu na określony format i sposób jej autoryzacji. Ww. pojęcie zdefiniowano  w art. 2 pkt 6 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. W obecnym stanie prawnym EDM obejmuje: dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo … Continue reading Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – nie każdy zapis nią jest

Ubezpieczyciel pyta – lekarz odpowiada

Zgodnie z art. 38 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zakład ubezpieczeniowy może odpłatnie uzyskać od podmiotów wykonujących działalność leczniczą informacje o stanie zdrowia osoby, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę ubezpieczeniową – może wystąpić o udostępnienie danych niezbędnych do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i do weryfikacji informacji o stanie zdrowia podanych przez osobę zawierającą umowę ubezpieczenia. Zakres udostępnienia obejmuje informacje o: 1) przyczynach hospitalizacji, wykonanych … Continue reading Ubezpieczyciel pyta – lekarz odpowiada