Informacja o stanie zdrowia pacjenta na odległość – wytyczne

Wyjątkowa sytuacja, jaka zaistniała w związku z epidemią COVID-19, spowodowała konieczność podjęcia szczególnych działań, umożliwiających realizację tych uprawnień przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej ochronny danych osobowych pacjenta. Podkreślił to Rzecznik Praw Pacjenta stwierdzając, że „(…) żaden z przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie zakazuje komunikacji na odległość, ale potrzeba ochrony danych osobowych szczególnej kategorii – danych dotyczących zdrowia”.

Kierując się powyższymi wskazaniami, Rzecznik Praw Pacjenta wraz z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych przygotowali i ogłosili „Wytyczne dotyczące realizacji prawa do informacji przez osoby uprawnione na odległość”. W materiale przedstawiono ogólne zasady udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta na odległość oraz rekomendowane w tym zakresie rozwiązania.

Podkreślono w szczególności:

– wymóg oceny ryzyka przekazywania danych o stanie zdrowia w trybie zdalnym;

– zasadność opracowania procedur wewnętrznych dotyczących techniczno-organizacyjnych warunków udzielania informacji na odległość;

– konieczność prawidłowej weryfikacji tożsamości osób, którym udzielana jest zdalnie informacja o stanie zdrowia pacjenta (np. sprawdzenie, czy pacjent upoważnił w podmiocie leczniczym lub Internetowym Koncie Pacjenta do przekazywania komuś informacji), ale również potrzebę minimalizowania ilości pozyskiwanych w tym trybie danych ;

– zalecenie używania do kontaktów dedykowanych urządzeń i oprogramowania (np. unikanie korzystania ze sprzętu prywatnego), a jeżeli rozmowy są nagrywane – konieczne jest przekazanie informacji o tym osobie dzwoniącej oraz ocena zasadności utrwalania takich danych.

Autorzy podkreślają, że wytyczne „mają charakter pomocniczy i przedstawiają kierunki działania podmiotów leczniczych, które należy zastosować, aby jednocześnie realizować prawa przysługujące pacjentom oraz przepisy o ochronie danych osobowych.”

Materiał jest dostępny na stronach internetowych Rzecznika Praw Pacjenta oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych (patrz załącznik link: https://uodo.gov.pl/pl/138/1787)