NIK krytycznie o stanie patomorfologii

Rola diagnostyki patomorfologicznej jest kluczowa w diagnozowaniu m.in. nowotworów, a czas w przypadku pacjentów onkologicznych ma ogromne znaczenie – ich przeżywalność jest uzależniona przede wszystkim od wczesnego wykrycia nowotworu. Tymczasem z danych NIK wynika, że ze względu na niewystarczającą w stosunku do potrzeb liczbę lekarzy patomorfologów aż w 50 proc. skontrolowanych podmiotów badania diagnostyki patomorfologicznej wykonywano dłużej, niż to wynikało z regulacji wewnętrznych i umów zawartych z podwykonawcami. Opóźnienia występowały już na etapie przekazywania materiału tkankowego do zakładów diagnostyki patomorfologicznej i sięgały nawet 40 dni od jego pobrania, co mogło powodować gorszą jakość wyników badań spowodowaną obniżeniem jakości preparatów. Problemem był również brak wzoru standardowego opisu wyniku badania patomorfologicznego, ponieważ obowiązujące przepisy nie określają, jakie informacje obligatoryjnie powinien on zawierać.

Kolejną bolączką polskiej patomorfologii jest brak odrębnego finansowania badań, co powoduje, że podmioty lecznicze wybierają najtańsze metody diagnostyczne, a z  powodu ograniczonych środków nie są zainteresowane inwestowaniem w zakłady i pracownie diagnostyki patomorfologicznej. W efekcie lekarze specjaliści mają ograniczone perspektywy rozwoju, co również wpływa na to, że brakuje chętnych na specjalizacje z dziedziny patomorfologii i neuropatologii. Na koniec 2019 roku mieliśmy tylko 783 patomorfologów, z których nie wszyscy wykonywali zawód, bowiem ponad 40 procent tych specjalistów to lekarze po 60. roku życia.

Wnioski NIK i sugestie zmian zostały przesłane do Ministra Zdrowia. NIK odniósł się także do bieżącej sytuacji (raport dotyczył lat 2017-19), pozytywnie oceniając wprowadzenie standardów organizacyjnych w patomorfologii i rozpoczęcie przez MZ prac legislacyjnych, które mają poprawić jakość diagnostyki patomorfologicznej oraz wypracować mechanizmy finansowania świadczeń z tego zakresu.

(źródło: https://www.nik.gov.pl opr. KD)