Okręgowa Rada Lekarska z absolutorium za rok 2020

XL Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie udzielił Okręgowej Radzie Lekarskiej absolutorium za rok 2020. Uchwała w tej sprawie została podjęta w trybie obiegowym, w sobotę 27 marca br. Doroczny Zjazd Lekarzy krakowskiej Izby po raz drugi odbył się wyłącznie w formie elektronicznej. W głosowaniach wzięło udział 189 z 270 Delegatów.

XL Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie odbywał się w dniach 26-27 marca 2021 roku. Odpowiednio wcześniej Delegatom pocztą elektroniczną przesłano siedem uchwał, których podjęcie jest wymagane prawem. Uwagi do tych dokumentów można było przesyłać do 23 marca. Były to uchwały zatwierdzające (przedstawione także w formie elektronicznej) sprawozdania z działalności w 2020 roku Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIL w Krakowie, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego, sprawozdanie finansowe ORL za rok obrotowy 2020 oraz uchwała o udzieleniu absolutorium ORL i projekt preliminarza budżetowego na rok 2021.

Z 270 Delegatów zagłosowało 189, w tym 114 lekarzy i 75 lekarzy dentystów. Wszystkie uchwały zostały przyjęte zdecydowaną większością głosów.

Kolejny Zjazd, kończący obecną kadencję samorządu lekarskiego, odbędzie się za rok.

(jgh)