Prof. Maciej Małecki prorektorem ds. Collegium Medicum UJ

1 września obowiązki rektora najstarszej polskiej uczelni zacznie pełnić prof. nauk ekonomicznych Piotr Jedynak, obecny prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej. 8 maja Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego (składające się z 238 osób reprezentujących wszystkich członków wspólnoty akademickiej) pozytywnie zaopiniowało także kandydatury sześciorga prorektorów, zaproponowane przez prof. Jedynaka.

Zgodnie ze Statutem UJ prorektorem może być nauczyciel akademicki będący profesorem lub profesorem uczelni. Warunkiem pełnienia tej funkcji jest zatrudnienie w Uniwersytecie Jagiellońskim jako podstawowym miejscu pracy. Prorektor ds. Collegium Medicum jest powoływany spośród nauczycieli akademickich 3 wydziałów medycznych. Z kolei kandydatura na prorektora odpowiedzialnego za dydaktykę wymaga uzgodnienia z samorządem studenckim i samorządem doktorantów. Liczbę prorektorów określa rektor, lecz nie może ich być więcej niż sześciu. Wybierani są na 4-letnią kadencję, przy czym nie można być powołanym na to stanowisko na więcej niż 2 następujące po sobie kadencje.

I tak, decyzją Kolegium Elektorów, prof. Tomasza Grodzickiego, prorektora ds. Collegium Medicum, z dniem 1 września zastąpi obecny dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM, prof. Maciej Małecki. Pełni on także funkcję kierownika Katedry Chorób Metabolicznych UJ CM oraz Kliniki Chorób Metabolicznych UJ CM. Jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych, diabetologii, diagnostyki laboratoryjnej oraz endokrynologii. Zajmuje się genetycznym podłożem cukrzycy monogenowej i typu 2 oraz powikłań cukrzycy, a także badaniami klinicznymi w cukrzycy, w szczególności związanymi z ciążą. Za wybitne osiągnięcie naukowe został uhonorowany wieloma nagrodami, w tym m.in. Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Nagrodą im. Tadeusza Browicza PAU, Laurem Jagiellońskim i Nagrodą im. Jędrzeja Śniadeckiego PAN.

Nowym prorektorem ds. współpracy międzynarodowej został prof. Jarosław Górniak, dotychczasowy prorektor ds. rozwoju. Prof. Paweł Laidler, obecnie dziekan Wydz. Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, obejmie stanowisko prorektora ds. dydaktyki. Obowiązki prorektora ds. rozwoju po prof. Górniaku przejmie prof. Bartosz Brożek, obecnie prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ ds. nauki i rozwoju, a za politykę kadrową i finansową w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiedzialna będzie dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ, dziekan Wydziału Biologii. Ostatnia zmiana nastąpi na stanowisku prorektora ds. badań naukowych (od 1 września – prorektora ds. nauki). Funkcję tę obejmie prof. Wojciech Macyk, obecny dziekan Wydziału Chemii UJ.

Źródło: UJ