Remdesivir a COVID-19

22 maja 2020 r. na stronie “The New England Journal of Medicine” został opublikowany artykuł “Remdesivir for the Treatment of COVID-19 — Preliminary Report”, opracowany przez J.H. Beigela i wsp. z ACTT-1 Study Group (Clinical Trials.gov number, NCT04280705). Cały artykuł jest dostępny dla celów prywatnych na stronie czasopisma (DOI: 10.1056/NEJMoa2007764), ponieważ będzie opublikowany dopiero w jednym z następnych jego numerów. Jest to pierwsze doniesienie wyników podwójnie zaślepionego randomizowanego z kontrolą placebo badania klinicznego, dotyczącego stosowania dożylnego remdesiviru u dorosłych hospitalizowanych z powodu zakażenia COVID-19 i z objawami zajęcia dolnych dróg oddechowych.

Chorzy zostali zrandomizowani do dwóch grup. W jednej podawano remdesivir w dawce początkowej 200 mg w pierwszym dniu, a następnie 100 mg dziennie do 9 dodatkowych dni. Druga grupa otrzymywała placebo przez 10 dni. Pierwotnym punktem końcowym był czas do poprawy, wyrażającej się wypisaniem ze szpitala lub pobytu w szpitalu do zahamowania zakażenia.

Łącznie poddano randomizacji 1063 osoby. Wstępne wyniki dotyczą 1059 chorych (538 z grupy, w której podawano remdesivir i 521 z grupy, której podawano placebo). W grupie chorych, w której podawano remdesivir, środkowy czas do poprawy wynosił 11 dni, a w grupie placebo 15 dni. Śmiertelność w ciągu 14 dni obliczona met. Kaplana-Meiera wyniosła dla grupy z remdesivirem 7,1%, a w grupie placebo 11,9%. Poważne zdarzenia niepożądane obserwowano u 114/541 chorych zrandomizowanych do grupy remdesiviru (21,1%) i u 141/522 chorych zrandomizowanych do grupy placebo (27%).

We wniosku autorzy pracy podkreślają, że remdesivir przewyższał placebo pod względem skrócenia czasu do wyzdrowienia u dorosłych hospitalizowanych z powodu zakażenia COVID-19 powikłanego infekcją dolnych dróg oddechowych.

opr. Jan Legutko