Ubezpieczyciel pyta – lekarz odpowiada

Zgodnie z art. 38 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zakład ubezpieczeniowy może odpłatnie uzyskać od podmiotów wykonujących działalność leczniczą informacje o stanie zdrowia osoby, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę ubezpieczeniową – może wystąpić o udostępnienie danych niezbędnych do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i do weryfikacji informacji o stanie zdrowia podanych przez osobę zawierającą umowę ubezpieczenia.

Zakres udostępnienia obejmuje informacje o:

1) przyczynach hospitalizacji, wykonanych w jej trakcie badaniach diagnostycznych i ich wynikach, innych udzielonych świadczeniach zdrowotnych, wynikach leczenia oraz o wynikach sekcji zwłok, jeżeli została przeprowadzona;

2) przyczynach leczenia ambulatoryjnego, wykonanych w jego trakcie badaniach diagnostycznych i ich wynikach, innych udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz wynikach leczenia;

3) wynikach przeprowadzonych konsultacji;

4) przyczynie śmierci ubezpieczonego.

Powyższe informacje udzielane są z wyłączeniem wyników badań genetycznych.

Z żądaniem informacji występuje lekarz upoważniony przez zakład ubezpieczeń, a jej przekazanie powinno nastąpić w najdalej w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania wystąpienia zakładu.

Szczegółowy tryb udostępnienia określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 kwietnia 2020 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (Dz.U. 2020, poz. 784)

Warto podkreślić, że w świetle obowiązujących przepisów zakład ubezpieczeń dołącza do wystąpienia informację o wyrażeniu zgody ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia (lub jej przedstawiciela ustawowego), wraz ze wskazaniem daty i formy wyrażenia tej zgody.

(opr. Mgr Dariusz Dziubina)