Za nami XLII Okręgowy Zjazd Lekarzy

25 marca, w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Collegium Medicum UJ przy ul. św. Łazarza, odbył się XLII Okręgowy Zjazd Lekarzy. Z inauguracyjnym wykładem wystąpił zaproszony przez władze Izby do Krakowa prof. Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich, który w swym wystąpieniu podkreślał, że samorząd lekarski – że samorządność w Polsce jest obecnie zagrożona, i to na poziomie instytucjonalnym.

Prof. Adam Bodnar otrzymuje pamiątkowy rysunek Andrzeja Mleczki od prezesa ORL Roberta Stępnia

Tegoroczny Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie miał charakter sprawozdawczo-budżetowy. Jako pierwszy sprawozdanie z minionego roku działalności przedstawił prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Robert Stępień. Informację o działalności finansowej OIL w Krakowie oraz wykonaniu przyjętego na 2022 rok preliminarza budżetowego przekazał skarbnik ORL dr Jerzy Friediger. Generalnie, z powodu trwającej jeszcze pandemii oraz kolejnego wyzwania, które musiało nieco zweryfikować plany, czyli wybuchu wojny w Ukrainie, Izba nie wykorzystała wszystkich środków, zakończyła rok z dodatnim wynikiem finansowym.

Po przedstawieniu tych informacji Anna Kot, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ORL w Krakowie, wnioskowała w jej imieniu o udzielenie Okręgowej Radzie Lekarskiej absolutorium, co nastąpiło w jednomyślnym głosowaniu. Komisja jednak przedstawiła także swoje rekomendacje na rok 2023, a są to przede wszystkim modernizacja siedziby Delegatury OIL w Krośnie oraz budowa nowej siedziby dla Delegatury w Przemyślu. To przedsięwzięcia już dawno zaplanowane, ich realizację utrudniała najpierw pandemia, a obecnie wojna u naszych sąsiadów lub raczej jej wpływ na sytuację gospodarczą w Europie i świecie. Rozpoczęcie tych inwestycji i inne nowe zadania przewidziano w projekcie budżetu na rok 2023, uchwalonym podczas sobotniego Zjazdu.

Swoje sprawozdania przedstawili również przewodnicząca Okręgowego Sądu Lekarskiego Bożena Kozanecka oraz Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Jerzy Sławiński. Oba zostały przyjęte jednogłośnie.

Ostatnią część obrad Zjazdu poświęcono projektom uchwał i wniosków złożonych przez delegatów. Część postulatów dotyczyła wykorzystania środków wpływających do Izby z powiększonych składek na samorząd lekarski. Wszystkie pomysły są mile widziane i będą analizowane przez merytoryczne komisje ORL. Jednak prezes Robert Stępień przestrzegał, by nie dzielić skóry na niedźwiedziu – od początku roku obserwuje się spadek terminowości wpłaty składek, a znaczna część członków Izby płaci składkę wg starej stawki (prezes ORL po raz kolejny przypomniał, iż Rada była przeciwna tak drastycznej podwyżce, co jednak nie zwalnia nikogo z obowiązku egzekucji obowiązkowej składki). Uporządkowanie sytuacji może zająć bardzo dużo czasu, więc o większych wpływach można będzie mówić, kiedy staną się faktem.

O uchwałach i apelach przyjętych przez Zjazd poinformujemy szczegółowo w najbliższym wydaniu „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej”. Szeroko przedstawimy także wystąpienie, jakie na inaugurację krakowskiego Zjazdu Lekarzy miał prof. Adam Bodnar, były RPO. Profesor podkreślał rolę samorządu lekarskiego i innych samorządów zawodowych, mówiąc m.in.:

„Warto zwrócić uwagę, że szczególna rola samorządu zawodowego to nie tylko zadanie dla władz samorządowych. To jest odpowiedzialność wszystkich członków danego samorządu. Wraz z momentem złożenia przysięgi i przystąpienia do określonego zawodu zaufania publicznego każda osoba staje się częścią większej wspólnoty. To daje określone uprawnienia, wielką satysfakcję, spełnienie marzeń zawodowych, ale także konieczność współpracy z innymi członkami samorządu zawodowego dla realizacji celów ustawowych…”

Profesor mówił o wielu kwestiach związanych z rolą izb lekarskich, o zagrożeniach, z jakimi musimy się mierzyć w ostatnich latach w związku z sytuacją polityczną w kraju oraz o odpowiedzialności, jaka spoczywa na całym środowisku lekarskim oraz na samorządzie.

Wykład skłaniał do refleksji, jednak szczególnie powinni przemyśleć swoją postawę ci delegaci, którzy go nie wysłuchali – rok temu stanęli do wyborów, przyjęli mandat delegata i na tym swoją działalność praktycznie zakończyli. Frekwencja na tegorocznym Zjeździe wyniosła tylko 52,4 proc…

(JGH)

fot. K. Domin