Zgody – nowy obowiązek lekarzy dentystów

Znowelizowana ustawa „Prawo atomowe” (Dz.U. 2019, poz. 1792) wprowadza dla lekarzy dentystów prowadzących działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki – obowiązek uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 

Wniosek o wydanie zgody zawiera: 

1) oznaczenie jednostki ochrony zdrowia, jej siedzibę, adres, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej, 

2) resortowy kod identyfikacyjny oraz numer REGON, o ile taki numer został nadany, 

3) imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej kierownika jednostki ochrony zdrowia, 

4) przewidywany termin rozpoczęcia działalności, a jeżeli działalność ma być prowadzona przez czas oznaczony – także okres prowadzenia działalności, nie dłuższy niż czas, na który zostało wydane zezwolenie,  

5) informacje dotyczące nazwy i siedziby organu wydającego zezwolenie oraz daty wydania tego zezwolenia (PWIS, z dnia…, nr…), 

6) zakres działalności związanej z narażeniem lub będącej częścią medycznych procedur radiologicznych,  

7) informację o wykonaniu wszystkich testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych,  

8) wykaz medycznych pracowni rentgenowskich jednostki ochrony zdrowia, które będą prowadzić działalność objętą zgodą, wraz z ich adresami. 

Do wniosku o wydanie zgody dołącza się: 

1) kopię zezwolenia,  

2) imienny wykaz osób wykonujących czynności z zakresu związanego z ekspozycją medyczną wraz z określeniem ich kwalifikacji, w szczególności odbytych specjalizacji, staży i kształcenia ustawicznego, 

3) procedury szczegółowe, które będą stosowane, wraz z uzasadnieniem. 

W przypadku stosowania procedur szczegółowych zgodnych z wzorcowymi medycznymi procedurami radiologicznymi dla standardowych ekspozycji medycznych – wykaz procedur szczegółowych wraz z podaniem wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych, według których je opracowano (bez uzasadnienia), 

4) wykaz urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, w tym urządzeń pomocniczych wykorzystywanych w ramach teleradiologii, wraz z podaniem ich podstawowych parametrów i daty uruchomienia,  

5) kopię protokołu wyników wszystkich testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, w tym urządzeń pomocniczych wykorzystywanych w ramach teleradiologii,  

6) oświadczenie kierownika jednostki ochrony zdrowia o wdrożeniu programu zapewnienia jakości. 

Wydanie, odmowa wydania i cofnięcie zgody następują w drodze decyzji administracyjnej. 

Kierownicy jednostek, którzy prowadzą działalność medyczną związaną z narażeniem polegającym jedynie na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rentgenowskich, służących wyłącznie do tego celu, nie mają obowiązku ubiegania się o wydanie zgody. 

Ważne: Minister Zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania, jakie mają spełniać jednostki ochrony zdrowia prowadzące działalność związaną z narażeniem na promieniowanie w celach medycznych, uwzględniając wymagania dotyczące wyposażenia w urządzenia radiologiczne i urządzenia pomocnicze oraz liczebności i kwalifikacji personelu biorącego udział w wykonywaniu poszczególnych rodzajów medycznych procedur radiologicznych. 

Przewiduje się, że jednostki ochrony zdrowia będą miały 6 miesięcy na dostosowanie swojej działalności do wymagań określonych w rozporządzeniu. 

Przypomnienie dotyczące podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie rozpoczyna (zdalne) szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta, których zakończenie jest zgodne z art. 33n ust.3 pkt. 2 tj.: uzyskania zaświadczenia wraz z odpowiednia ilością punktów szkoleniowych. Osoby nadzorujące i wykonujące badania z zastosowaniem promieniowania jonizującego są obowiązane uzyskać 20 pkt. szkoleniowych w ciągu kolejnych 5 lat (tj. do 23.09.2024 r.). 

dr n. tech. Edward Araszkiewicz 

Informacje na temat kursów – na stronie internetowej OIL w Krakowie. https://oilkrakow.pl/