Za nami XLIII Zjazd OIL

W sobotę 23 marca, w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ CM, odbył się XLIII Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie. Z inauguracyjnym wykładem wystąpił zaproszony przez władze OIL senator Bogdan Klich, który mówił m.in. o roli lekarzy w czasach konfliktów zbrojnych.

Zjazd miał charakter sprawozdawczo-budżetowy. Jako pierwszy sprawozdanie z działalności w minionym roku przedstawił Robert Stępień, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie. Relację ze swoich działań przedstawili także Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Jerzy Sławiński oraz przewodnicząca Okręgowego Sądu Lekarskiego Bożena Kozanecka. Informację o finansach krakowskiej Izby przekazał dr Jerzy Friediger, skarbnik ORL. W związku z podniesieniem składki na samorząd lekarski stan finansów OIL jest dobry, w minionym roku nie wydano zaplanowanych w budżecie kwot. Oszczędności cieszą, bowiem przed Izbą kosztowne inwestycje, np. budowa nowej siedziby dla Delegatury OIL w Przemyślu.

Po przedstawieniu koniecznych informacji, Anna Kot, przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej, rekomendowała w jej imieniu udzielenie ORL absolutorium, co też nastąpiło praktycznie jednogłośnie. Bez zastrzeżeń przyjęto także sprawozdania OROZ i OSL oraz preliminarz budżetowy Izby na rok 2024.

Podczas Zjazdu krakowskiej Izby przyjęto także zgłoszone przez delegatki i delegatów projekty uchwał, apeli i wniosków, związane m.in. z sytuacją w ochronie zdrowia, projektem nowelizacji Kodeksu Etyki Lekarskiej, czy z propozycjami zmian w regulaminie wyborczym, przygotowanymi w Naczelnej Radzie Lekarskiej. Zostaną one przedstawione w najbliższym wydaniu „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej”.

Niestety, frekwencja na Zjeździe nie może zadowalać. Z grona 227 wybranych przez swoje środowiska delegatek i delegatów obecnych było tylko 139. (jgh)