Zmiany w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Tak to zwykle bywa, że większość zmian ma swoją inaugurację z początkiem roku. (…) Z początkiem tego roku wszedł obowiązek wystawiania e-skierowań, już dwa lata temu, też w styczniu, zastąpiliśmy recepty papierowe e-receptą. Pamiętam nasze obawy, ale czas pandemii pokazał, jak świetnym jest ona narzędziem. Tak jest właśnie z zapisami Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które „przeleżały” kilka lat i wchodzą w życie właśnie od 1 stycznia 2022 r. Dotyczą one m.in. organizacji i realizacji staży podyplomowych. Generalnie można zauważyć, że tu również przechodzimy na działania elektroniczne, i to nie tylko z uwagi na ochronę lasów. Narzędziem do tego jest tym razem dobrze już znany System Monitorowania Kształcenia (SMK), do którego teraz dołączą absolwenci uczelni medycznych, zamierzający odbyć staż podyplomowy. Continue reading Zmiany w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Informacja o stanie zdrowia pacjenta na odległość – wytyczne

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. Uprawnienie to może być, w określonych przepisami warunkach, realizowane także przez inne niż pacjent osoby uprawnione (np. przez przedstawiciela ustawowego). Czy pandemia zmienia coś w tym zakresie? Continue reading Informacja o stanie zdrowia pacjenta na odległość – wytyczne

Zgody – nowy obowiązek lekarzy dentystów

Znowelizowana ustawa „Prawo atomowe” wprowadza dla lekarzy dentystów prowadzących działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki – obowiązek uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Continue reading Zgody – nowy obowiązek lekarzy dentystów

Co oznacza stan klęski żywiołowej

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym pojawiają się głosy o możliwym wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, czyli jednego z typów – obok stanu wojennego i stanu wyjątkowego – stanów nadzwyczajnych, przewidzianych w art. 228. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Co to oznacza, jakie konsekwencje pociąga za sobą taka decyzja? Continue reading Co oznacza stan klęski żywiołowej

Nowe zasady izolacji i kwarantanny z powodu COVID-19

2 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zasad izolacji oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. Nowe regulacje zakładają m.in. skrócenie czasu kwarantanny do 10 z 14 dni oraz powiązanie zasad zwalniania z izolacji ze stanem klinicznym pacjenta. Na mocy rozporządzenia osoby skierowane do izolacji w warunkach domowych z rozpoznaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19 nie później niż w siódmej dobie … Continue reading Nowe zasady izolacji i kwarantanny z powodu COVID-19

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wybrane uregulowania

O przemocy w rodzinie w ostatnim czasie mówi się wyjątkowo dużo. Burzliwe dyskusje toczą się wokół międzynarodowej konwencji „antyprzemocowej”. Przypominamy więc kilka podstawowych regulacji przyjętych w polskim prawie, bowiem nierzadko to właśnie lekarze są tymi, którzy jako pierwsi dostrzegają dramat. Zgodnie z przepisami ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie „przemoc w rodzinie” to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub … Continue reading Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wybrane uregulowania

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – nie każdy zapis nią jest

Termin „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna” (EDM) określa szczególną kategorię dokumentacji medycznej, prowadzonej w formie zapisu elektronicznego, wyodrębnioną ze względu na określony format i sposób jej autoryzacji. Ww. pojęcie zdefiniowano  w art. 2 pkt 6 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. W obecnym stanie prawnym EDM obejmuje: dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo … Continue reading Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – nie każdy zapis nią jest