Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wybrane uregulowania

O przemocy w rodzinie w ostatnim czasie mówi się wyjątkowo dużo. Burzliwe dyskusje toczą się wokół międzynarodowej konwencji „antyprzemocowej”. Przypominamy więc kilka podstawowych regulacji przyjętych w polskim prawie, bowiem nierzadko to właśnie lekarze są tymi, którzy jako pierwsi dostrzegają dramat. Zgodnie z przepisami ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie „przemoc w rodzinie” to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub … Continue reading Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wybrane uregulowania

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – nie każdy zapis nią jest

Termin „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna” (EDM) określa szczególną kategorię dokumentacji medycznej, prowadzonej w formie zapisu elektronicznego, wyodrębnioną ze względu na określony format i sposób jej autoryzacji. Ww. pojęcie zdefiniowano  w art. 2 pkt 6 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. W obecnym stanie prawnym EDM obejmuje: dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo … Continue reading Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – nie każdy zapis nią jest

Ubezpieczyciel pyta – lekarz odpowiada

Zgodnie z art. 38 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zakład ubezpieczeniowy może odpłatnie uzyskać od podmiotów wykonujących działalność leczniczą informacje o stanie zdrowia osoby, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę ubezpieczeniową – może wystąpić o udostępnienie danych niezbędnych do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i do weryfikacji informacji o stanie zdrowia podanych przez osobę zawierającą umowę ubezpieczenia. Zakres udostępnienia obejmuje informacje o: 1) przyczynach hospitalizacji, wykonanych … Continue reading Ubezpieczyciel pyta – lekarz odpowiada

Dokumentacja medyczna – nowe rozporządzenie

15 kwietnia br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 roku, poz. 666). Zgodnie z w/w rozporządzeniem jako zasadę przyjmuje się, że dokumentacja medyczna jest prowadzona przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w postaci elektronicznej. Dokumentacja może być prowadzona w postaci papierowej, jeżeli przepis rozporządzenia … Continue reading Dokumentacja medyczna – nowe rozporządzenie

COVID-19 jako choroba zawodowa

Ministerstwo Zdrowia uznało COVID-19 – chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową, jeżeli ocena warunków pracy pozwala jednoznacznie lub z wysokim prawdopodobieństwem stwierdzić, że zachorowanie było spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. Była to odpowiedź na apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej skierowany w tej sprawie do Premiera.

Continue reading „COVID-19 jako choroba zawodowa”

Ochrona danych medycznych – wybrane aspekty prawne i faktyczne – Dokumentacja medyczna

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej jest ustawowym obowiązkiem każdego podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Podstawowe wymogi dotyczące zasady sporządzania, prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji zawarte są w Ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Obwiązujące przepisy określają w szczególności formę … Continue reading Ochrona danych medycznych – wybrane aspekty prawne i faktyczne – Dokumentacja medyczna

Ochrona danych medycznych – wybrane aspekty prawne i faktyczne – Tajemnica lekarska

Zgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy z 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty  lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Standard tajemnicy lekarskiej jest jednym z najistotniejszych elementów warunkujących prawidłowość wykonywania zawodu lekarza. Problematyka tajemnicy ma bardzo szeroki wymiar ponieważ, oprócz ogólnych regulacji z Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz … Continue reading Ochrona danych medycznych – wybrane aspekty prawne i faktyczne – Tajemnica lekarska

Ochrona danych medycznych – wybrane aspekty prawne i faktyczne – RODO w placówkach medycznych

Omówione wcześniej kwestie dokumentacji medycznej oraz tajemnicy lekarskiej mieszczą się w szerszym zbiorze zagadnień związanych z ochroną danych medycznych, której niewątpliwie najbardziej nośnym w ostatnim czasie aspektem są kwestie wdrażania „RODO” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). … Continue reading Ochrona danych medycznych – wybrane aspekty prawne i faktyczne – RODO w placówkach medycznych