Komunikaty bezpieczeństwa opoką przemyślanej farmakoterapii

Informacje zawarte w komunikatach bezpieczeństwa nie tylko zbyt rzadko bywają uwzględniane przy zapisywaniu leków, ale są wręcz bagatelizowane. W praktyce dochodzi do znaczącego wzrostu liczby zgłaszanych działań niepożądanych, niekiedy o zaskakującym obrazie klinicznym. Dotyczy to wszystkich chorych, włączając hospitalizowanych, a także, o zgrozo, zbyt często znajduje swe odbicie w liczbie zgonów, które indukowane są nieprawidłowo dobraną farmakoterapią. Nie ma wątpliwości, że stosowanie leków w sposób stojący w sprzeczności z komunikatami bezpieczeństwa doprowadza do sytuacji, w których ryzyko wywołania u pacjenta szkód zdrowotnych wykracza poza możliwe do uzyskania korzyści terapeutyczne. Continue reading Komunikaty bezpieczeństwa opoką przemyślanej farmakoterapii

Niepożądane działania leków zagrożeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym

W przypadku bezpieczeństwa ruchu drogowego zwraca się uwagę na zagrożenia wynikające z używania alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Tymczasem wypadki powodowane przez uczestników ruchu drogowego pod wpływem alkoholu to zaledwie 6 proc. wszystkich wypadków komunikacyjnych. Szacuje się, że ponad trzy razy więcej zdarzeń drogowych, spowodowanych jest niepożądanymi działaniami leków zażywanych przez uczestników ruchu. Trudno zobaczyć lub usłyszeć w mediach rzeczowe informacje w tej sprawie. Continue reading Niepożądane działania leków zagrożeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Powikłania terapeutyczne w następstwie nieprawidłowego stosowania kannabinoidów

Rosnąca dostępność produktów zawierających w swoim składzie kannabinoidy i to zarówno tych, które dostępne są na receptę, jak i tzw. suplementów diety, zawierających w swym składzie olejki CBD,  niesie ze sobą niestety wiele zagrożeń, w tym zwiększającą się każdego roku liczbę powikłań terapeutycznych.

Najczęściej wynikają one ze stosowania kannabinoidów z nieprawidłowych wskazań, ale także za przyczyną łączenia ich z innymi jednoczasowo stosowanymi przez pacjenta lekami. Continue reading Powikłania terapeutyczne w następstwie nieprawidłowego stosowania kannabinoidów

Polekowa ginekomastia, ignorowane działanie niepożądane

Ginekomastia, czyli rozrost tkanek w obrębie jednej lub obu brodawek sutkowych u chłopców lub mężczyzn, nie jest stanem chorobowym. Może być jednak objawem wielu schorzeń, np. hipogonadyzmu, choroby nerek lub wątroby, nadczynności tarczycy, w tym też i chorób o charakterze nowotworowym (nowotwory feminizujące). Częstość występowania ginekomastii systematycznie wzrasta i jest to najprawdopodobniej związane z cywilizacyjną epidemią otyłości oraz z coraz większą obecnością estrogenów w żywności i w środowisku (ksenoestrogeny). Continue reading Polekowa ginekomastia, ignorowane działanie niepożądane

Meandry farmakoterapii w wieku starszym

Pacjenci w wieku powyżej 70 lat są pacjentami sui generis. Z jednej strony, z uwagi na wielochorobowość, pacjenci ci przyjmują na ogół jednoczasowo wiele leków, z drugiej, w okresie starzenia zwiększa się znacznie ryzyko występowania polekowych powikłań, a ich konsekwencje mogą być daleko poważniejsze niż u pacjentów młodszych. W poniższej tabeli zebrano najistotniejsze powody podnoszące ryzyko wystąpienia szkód polekowych. Continue reading Meandry farmakoterapii w wieku starszym

Amantadyna? Jak pomóc, aby nie zaszkodzić

Ostatnio zwiększyła się liczba raportowanych powikłań u pacjentów przyjmujących amantadynę z powodu infekcji wirusem SARS-CoV-2. Stosowanie amantadyny u takich chorych jest dyskusyjne i pomimo doniesień, które próbują tłumaczyć mechanizm wpływu tego leku w infekcji koronawirusowej, nadal nie ma w pełni wiarygodnych dowodów na skuteczność amantadyny w COVID-19. W chwili obecnej ten lek nie powinien być rekomendowany w tym wskazaniu. Continue reading Amantadyna? Jak pomóc, aby nie zaszkodzić

Interakcje leków – próba analizy przyczyn nasilania się tego zjawiska

Zmaganie się z problemem interakcji leków to jedno z największych wyzwań dla współczesnej farmakoterapii. Jak wynika z badań prowadzonych w Uniwersyteckim Ośrodku Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków w Krakowie, w których przeanalizowano 5000 preskrypcji pod kątem niekorzystnych interakcji lekowych, aż w 19,8% przypadków interakcje dotyczą leków stosowanych jednoczasowo. Indukują one wzajemne oddziaływania i często prowadzą do komplikacji terapeutycznych, nie wspominając już o zagrożeniu zdrowia i życia pacjenta. Okres pandemii (teleporady) dodatkowo nasilił te niekorzystne zjawiska. Continue reading Interakcje leków – próba analizy przyczyn nasilania się tego zjawiska