Pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej w Małopolsce

O procedurze wdrożenia pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej w Małopolsce podczas briefingu zorganizowanego 25 kwietnia w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II mówili m.in. wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska oraz pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw wdrożenia opieki koordynowanej w POZ, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, prof. UMW dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas.

Krajowa Sieć Kardiologiczna jest programem pilotażowym – na razie objęci są nią pacjenci w tylko na terenie siedmiu województw. Testowana jest zasadność i skuteczność organizacji opartej o sieć ośrodków kardiologicznych oraz podział kompetencji między podmioty na różnych poziomach referencyjnych (POZ, AOS, leczenie szpitalne) działające w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pilotaż ma również pozwolić na bardziej optymalne wykorzystanie możliwości ośrodków kardiologicznych – ich potencjału sprzętowego, jak i doświadczonego zespołu. Każdy podmiot uczestniczący w programie może liczyć na dodatkowe finansowanie wynikające ze zwiększonego zakresu obowiązków.

Decyzję o skierowaniu do diagnostyki i leczenia w ramach KSK podejmuje lekarz: rodzinny, w poradni kardiologicznej lub w szpitalu. Podmiot, w którym pracuje, musi mieć podpisane porozumienie o współpracy. Kolejny krok to kwalifikacja do programu pilotażowego przez lekarza specjalistę w poradni kardiologicznej, która powinna się odbyć w ciągu 30 dni od zgłoszenia do programu. Dodatkowo pacjenci mogą liczyć na opiekę wyznaczonego dla nich koordynatora i możliwość stałego kontaktu z infolinią.

W ramach Sieci Kardiologicznej chory ma otrzymać każdy rodzaj opieki, który będzie dla niego niezbędny. Od lekarza POZ, przez przychodnię specjalistyczną (kardiologiczną lub hipertensjologiczną) do leczenia szpitalnego, jeśli takie okaże się w jego przypadku konieczne. W tym ostatnim aspekcie dzięki współpracy koordynatorów z różnych ośrodków choremu ma być proponowany najszybszy termin hospitalizacji dostępny we włączonych do Sieci szpitalach.

W Małopolsce Ośrodkiem Koordynującym KSK jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, który zawiera porozumienia z podmiotami Sieci Kardiologicznej. Stroną mogą być oddziały kardiologiczne i chorób wewnętrznych, a także poradnie specjalistyczne oraz poradnie podstawowej opieki zdrowotnej. Zostało już podpisane 80 umów z POZ, 41 umów z AOS i z 18 szpitalami, które mają oddziały kardiologiczne.

Opieka koordynowana

Drugim z omawianych podczas spotkania tematów była opieka koordynowana, w ramach której od 1 października 2022 r. lekarze pierwszego kontaktu w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej mogą realizować świadczenia zdrowotne. W ramach tej opieki lekarz POZ współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem. Koordynacja opieki nad pacjentem dotyczy schorzeń z zakresu: kardiologii, diabetologii, chorób płuc, endokrynologii, na które najczęściej chorują Polacy.

Wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ wiąże się z poszerzeniem listy badań diagnostycznych, które może zlecić lekarz rodzinny. Chodzi m.in. o: pakiet badań tarczycowych, EKG wysiłkowe, Holter EKG, USG Doppler naczyń kończyn dolnych, ECHO serca.

W razie potrzeby lekarz POZ ma możliwość zlecenia choremu konsultacji z dietetykiem (np. przy rozpoznaniu cukrzycy) czy wizyty w poradni specjalistycznej. Może również sam skonsultować stan zdrowia swojego pacjenta z lekarzem specjalizującym się w danej dziedzinie – diabetologii, endokrynologii, chorobach płuc, kardiologii.

Nad całością procesu terapii czuwa koordynator, współpracujący z całym zespołem zajmującym się pacjentem w ramach opieki koordynowanej. Przy czym zadania koordynatora może realizować personel, który już pracuje w poradni. 

– Obecnie w Małopolsce jest ponad 100 placówek podstawowej opieki zdrowotnej, w których realizowana jest opieka koordynowana.  To przychodnie m.in. z Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza, Dąbrowy Tarnowskiej, Nowego Targu, ale również mniejszych miejscowości i wsi – Grybowa, Klikuszowej, Radziszowa czy Juszczyna. Te z mniejszych miejscowości cieszą tym bardziej, bo dla nich ten proces może być trudniejszy, ale jednocześnie pokazują one wysoki poziom zaangażowanie i dobrą organizację  – podkreślała podczas briefingu dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska.

Obecnie MOW NFZ sprawdza wnioski, by móc podpisać aneksy do umów z placówkami POZ, które chcą poszerzyć swoją ofertę dla pacjentów.

Źródło: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, opr. KD