Ochrona danych medycznych – wybrane aspekty prawne i faktyczne – Dokumentacja medyczna

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej jest ustawowym obowiązkiem każdego podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Podstawowe wymogi dotyczące zasady sporządzania, prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji zawarte są w Ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Obwiązujące przepisy określają w szczególności formę w jakiej dokumentacja powinna być sporządzana, jej zakres, dopuszczalne warunki i formę jej udostępniania (w tym zasady pobierania opłat z tego wynikających)  oraz okresy jej przechowywania.

W codziennej praktyce warto pamiętać, iż w ostatnich miesiącach istotnie zmieniły się zasady udostępniania dokumentacji osobom bliskim pacjentowi. Zmiany obowiązujące od 9 lutego 2019 roku wprowadziły założenie, iż uprawnioną do uzyskania dokumentacji po zmarłym jest nie tylko osoba upoważniona przez pacjenta za życia, ale  każda osoba bliska zmarłemu. Pełniejsze omówienie powyższych kwestii znajdziecie Państwo w GGL Nr 3/171 (maj-czerwiec 2019). W w/w artykule przywołane zostały także objaśnienia prawne Rzecznika Praw Pacjenta dotyczące zasad udostępniana, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

W październiku ubiegłego roku materiał ten został uzupełniony o nowe elementy. Na kanwie działalności własnej Rzecznika, wyjaśnień innych organów administracyjnych oraz orzecznictwa sądowego w Objaśnieniach omówione  zostały m.in. kwestie :

– braku uprawnienia do naliczania dodatkowej opłaty za potwierdzenie zgodność z oryginałem udostępnianej kopii dokumentacji (por. wyrok WSA w Warszawie z 31 stycznia 2018 r. sygn. akt VII SA/Wa 2720/17);

– obowiązku udostępniania dokumentacji medycznej bez zbędnej zwłoki (por. wyrok NSA z 4 grudnia 2018 r., sygn. akt. II OSK 3024/18)

zakazu żądania przez podmioty lecznicze wskazania celu w jakim ma nastąpić udostępnienie dokumentacji (por. wyrok WSA w Warszawie z 29 stycznia 2018 r. VII SA/Wa 2558/17)

– braku podstawy do żądania od pacjentów zachowania szczególnej formy upoważnienia do uzyskania dokumentacji medycznej, np. formy aktu notarialnego (por. wyrok WSA w Warszawie z 1 września 2015 r. sygn. akt VII SA/Wa 1189/14)

Pełną treść zaktualizowanych Objaśnień znajdziecie Państwo na stronie Rzecznika Praw Pacjenta (https://www.gov.pl/web/rpp/objasnienia-prawne)

mgr Dariusz Dziubina