Nowe możliwości kształcenia dzięki OIL w Krakowie

Jak już informowaliśmy na łamach „GGL”, pojawiło się wiele propozycji wykorzystania środków, jakie wpłyną do Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie w związku ze wzrostem składki na samorząd. Jedną z nich już zrealizowano – to nowe formy finansowego wsparcia dla lekarzy w podnoszeniu kwalifikacji.

Choć krakowska Izba organizuje mnóstwo szkoleń i kursów bezpłatnych dla swoich członków, doskonalenie zawodowe czasem jednak kosztuje. Okręgowa Rada Lekarska stworzyła więc nowe możliwości – fundusz dopłat do szkoleń oraz fundusz stypendialny. 1 marca ORL przyjęła dwie uchwały: w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania zdarzeń edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz w sprawie utworzenia Funduszu stypendialnego w celu dofinansowania doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów.

O dopłaty do kursów lekarze prosili od dawna, lecz przekraczało to wcześniej możliwości finansowe Izby. Teraz dofinansowany może być udział w krajowych kursach nieobjętych programem odbywanej specjalizacji, kursach prowadzonych online, które uzyskały akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej, oraz w krajowych zjazdach, konferencjach czy sympozjach naukowych. Takie wsparcie przysługuje każdemu członkowi OIL jeden raz w czteroletnim okresie rozliczeniowym, wyłącznie na pokrycie kosztu merytorycznego udziału, czyli np. opłaty rejestracyjnej (nie obejmuje kosztów podróży czy noclegów). Oczywiście trzeba też spełnić określone warunki, jak np. brak zaległości w opłacaniu składek na samorząd, a także dopełnienie przez wnioskodawcę obowiązku doskonalenia zawodowego w okresie rozliczeniowym poprzedzającym złożenie wniosku (udokumentowanie zdobycia wymaganych prawem punktów edukacyjnych). Kwota dofinansowania to maksymalnie 600 zł.

To tylko ogólne informacje. Szczegółowo o procedurze Izba informuje na stronie internetowej www.oilkrakow.pl, w zakładce „Kształcenie”.

Tam również znajdziemy wszystkie informacje i dokumenty związane ze staraniami o stypendium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie. Fundusz stypendialny powstał z inicjatywy Komisji ds. Młodych Lekarzy i wiceprezes ORL Agaty Dynkiewicz. Celem jego utworzenia jest umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom odbycia stażu w polskim lub zagranicznym ośrodku lub udziału w kursach i warsztatach w ramach dokształcania zawodowego. Wcześniej centralnym funduszem stypendialnym dysponowała Naczelna Rada Lekarska, ale został on zlikwidowany z początkiem tego roku.

O stypendia Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie mogą się ubiegać członkowie OIL, którzy w dniu składania wniosku nie ukończyli 35 lat i do Izby należą nie krócej niż 2 lata. To stypendium można wykorzystać szerzej niż dopłatę do kształcenia, czyli m.in. także na pokrycie kosztów pobytu na kursie.

Wnioski o stypendia będą rozpatrywane dwa razy w roku, przez specjalnie powołaną do tego komisję. W jednym postępowaniu do podziału będzie każdorazowo 40 tys. zł (z czego 20 proc. zarezerwowano dla lekarzy dentystów), jedno stypendium może wynieść nie więcej niż 8 tys. zł, czyli w jednym postępowaniu dostanie je najwyżej 5 osób.

Jeśli się nie uda, można wniosek złożyć ponownie. Stypendium to będzie przyznawane młodym lekarzom tylko raz.

Kształcenie ustawiczne, doskonalenie zawodowe jest nie tylko ustawowym, ale też etycznym obowiązkiem lekarzy i lekarzy dentystów. Krakowska Izba od lat na pomoc w podnoszeniu kwalifikacji przeznacza ogromne kwoty, teraz jeszcze one wzrosły. Warto skorzystać z nowych form finansowego wsparcia, jednak przede wszystkim z bardzo bogatej bezpłatnej oferty edukacyjnej OIL, o której szeroko na łamach „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej”.
 (JGH)

Zdjęcie zrobiono podczas kursu Newborn Life Support Course – resuscytacja noworodka, organizowanego w kwietniu 2023 r. przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie