COVID-19 jako choroba zawodowa

Ministerstwo Zdrowia uznało COVID-19 – chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową, jeżeli ocena warunków pracy pozwala jednoznacznie lub z wysokim prawdopodobieństwem stwierdzić, że zachorowanie było spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. Była to odpowiedź na apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej skierowany w tej sprawie do Premiera.

Continue reading „COVID-19 jako choroba zawodowa”

Ochrona danych medycznych – wybrane aspekty prawne i faktyczne – Dokumentacja medyczna

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej jest ustawowym obowiązkiem każdego podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Podstawowe wymogi dotyczące zasady sporządzania, prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji zawarte są w Ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Obwiązujące przepisy określają w szczególności formę … Continue reading Ochrona danych medycznych – wybrane aspekty prawne i faktyczne – Dokumentacja medyczna

Ochrona danych medycznych – wybrane aspekty prawne i faktyczne – Tajemnica lekarska

Zgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy z 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty  lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Standard tajemnicy lekarskiej jest jednym z najistotniejszych elementów warunkujących prawidłowość wykonywania zawodu lekarza. Problematyka tajemnicy ma bardzo szeroki wymiar ponieważ, oprócz ogólnych regulacji z Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz … Continue reading Ochrona danych medycznych – wybrane aspekty prawne i faktyczne – Tajemnica lekarska

Ochrona danych medycznych – wybrane aspekty prawne i faktyczne – RODO w placówkach medycznych

Omówione wcześniej kwestie dokumentacji medycznej oraz tajemnicy lekarskiej mieszczą się w szerszym zbiorze zagadnień związanych z ochroną danych medycznych, której niewątpliwie najbardziej nośnym w ostatnim czasie aspektem są kwestie wdrażania „RODO” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). … Continue reading Ochrona danych medycznych – wybrane aspekty prawne i faktyczne – RODO w placówkach medycznych