Krajobraz między wyborami

Powoli opada w naszej Izbie „wyborczy kurz”, odsłaniając rzeczywistość IX kadencji samorządu lekarskiego. To na ra­zie nowy porządek w izbach okręgowych, bo zjazd krajowy odbędzie się 12-14 maja br. Wybory przeprowadzone pod­czas zjazdów okręgowych wyłoniły 9 „nowych” prezesów, ponowny wybór na drugą kadencję uzyskało 15 dotych­czasowych prezesów Okręgowych Rad Lekarskich. Na 24 osoby pełniące tę funkcję wybrano 18 lekarzy oraz 6 leka­rzy dentystów. Delegaci na Zjazdy wybrali również okręgo­wych rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz człon­ków organów poszczególnych izb.

Wskazano również przedstawicieli izb na Krajowy Zjazd Lekarzy. W tym roku liczba tych delegatów jest wyjątko­wo duża, zastosowano taki sam przelicznik jak poprzednio, czyli 1 delegat na 400 lekarzy. Przy rosnącej liczbie lekarzy w rejestrze to proste, matematyczne działanie spowodowa­ło łączny wybór 495 delegatów. Projekt porządku obrad XV Krajowego Zjazdu Lekarzy zakłada w pierwszym dniu ob­rad złożenie sprawozdań przez ustępujące władze i orga­ny Naczelnej Izby Lekarskiej. Zanim do tego dojdzie, będą uroczyste wręczenia odznaczeń izbowych. Miło mi poinfor­mować, że w tym rozdaniu uhonorowano naszą ustępują­cą Okręgową Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej dok­tor Annę Kot oraz – również kończącego drugą kadencję – Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego w Kra­kowie prof. Waldemara Hładkiego. Gratulujemy i serdecz­nie dziękujemy za ich pracę!

Drugi dzień obrad Krajowego Zjazdu to już część wybor­cza, która wyłoni Prezesa NRL IX kadencji, nowego Rzecz­nika Odpowiedzialności Zawodowej. W tym dniu wybrani zostaną ponadto członkowie organów Naczelnej Izby Le­karskiej, zastępcy NROZ i Krajowa Komisja Wyborcza. Li­czymy, że w każdym z nich znajdą się nasi ludzie. Cały Kra­ków trzyma kciuki…

Trzeci dzień obrad to dyskusje zjazdowe, niewątpliwie z oceną aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia, projektów uchwał, apeli, rezolucji zjazdowych. Namiastkę tego prze­żyliśmy już podczas posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej, kiedy z zaskoczenia wprowadzono do porządku obrad pro­jekt ustanowienia nowej, wyższej stawki składki na rzecz samorządu lekarskiego. Po długiej debacie, w której nawet porównano metodę wprowadzenia tego punktu pod obra­dy do zwyczajów polskiego Sejmu, wnioskodawca wycofał swój projekt. Dyskusja zostanie wznowiona podczas Zjazdu Krajowego. Nad tą kwestią zastanawiała się również nasza Okręgowa Rada Lekarska na swoim pierwszym posiedze­niu IX kadencji. Argumenty były podobne do tych sprzed tygodnia na Naczelnej Radzie. Zwolennicy wyższej składki wypominali już bardzo długi okres od ostatniej podwyż­ki, choć rzeczywistość finansowa uległa znacznej zmianie. Były też argumenty w stylu „stać nas na to”. Przeciwnicy podnosili, że utarte stereotypy o haraczu na rzecz izb są nad wyraz popularne i często używane, i że podwyżka ra­czej pogrąży izby niż je wzbogaci. Podczas Krajowego Zjaz­du będzie ciekawie. Zobaczymy, czy argument konieczności większego przypływu pieniędzy na powiększony asortyment nowych działań na rzecz lekarzy zwycięży nad poczuciem przymusowej daniny.

W tej kadencji samorząd pewnie jak zwykle będzie mu­siał się zmierzyć z działaniami Ministerstwa Zdrowia, choć­by w sprawie zakusów na staż podyplomowy, zarobków w ochronie zdrowia czy też w kwestii samej organizacji sys­temu opieki zdrowotnej w czasie popandemicznym. Miejmy tylko nadzieję, że nasze działania nie zostaną zakłócone sytuacjami, które tak znacząco wpłynęły na życie w okre­sie ostatnich lat i ostatnich miesięcy.

Mariusz Janikowski